Uusiutuvat energialähteet

 Mitä tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä? Miten uusiutuvaa energiaa tuotetaan? Miksi on tärkeää pyrkiä suosimaan uusiutuvia energianlähteitä ja mitä hyötyä siitä on yksilölle ja maapallolle? Niitä asioita tarkastelemme tässä artikkelissa.

Uusiutuvat energialähteet

Vesivoima

Suomen tärkein uusiutuva energianlähde on tietysti lukuisten makeiden vesistöjemme ansioista vesivoima, ja vielä 1950-luvulla vielä lähes 90 prosenttia maassamme käytetystä sähköstä tuotettiin vesivoimalla. Vaikka nykyään vesivoiman osuus sähköntuotannossa ei ole läheskään yhtä suuri kuin ennen, on se erittäin tärkeä säätöenergian lähde. Säätöenergialla tarkoitetaan energiaa jolla voidaan tasoittaa energian kulutushuippuja joita muilla käytössä olevilla metodeilla ei voida täyttää. Parhaat joet Suomessa vesienergian tuottamiseen ovat Kemijoki, Oulujoki ja Iijoki, jotka tuottavat yli puolet Suomen vesivoimasta, ja kokonaisuudessaan miltei kaksi kolmasosaa vesistöistämme on  valjastettu voimatalouden käyttöön. Tuotannon ulkopuolella olevat kosket ja muut vesialueet ovat rakentamattomia pääasiassa siksi koska ne on suojeltu lailla luonnonsuojelun tai kulttuurimaisema-arvojen nojalla. Jotta vesivoima saataisiin tehokkaasti käyttöön, täytyy käytettävissä olevia vesimassoja säädellä ja kontrolloida erilaisilla metodeilla. Tekojärviä ja luonnonjärviä säännöstellään, niihin varastoidaan tulva-aikaan vettä ja samalla suojellaan tulvaherkkiä alueita keväisiltä vesimassoilta. Vaikka tekojärvien rakentaminen aiheuttaa haittoja niiden ympäristössä asuville ja niiden alle jääville alueille, ovat ne hyvin tärkeä metodi vesistöjen sääntelemisessä ja veden laskemisessa vesivoimaloiden turbiineihin. Vesivoima on ekologista, päästötöntä ja uusiutuvaa, mutta ihan haittavaikutuksetonta se ei ole. Esimerkiksi kalakantoihin voimalan rakentaminen vaikuittaa siten, että kalakanta täytyy istuttaa vesistöön uudelleen ja kalaportaiden asennus on välttämätöntä jotta kalat pääsevät uimaan patojen ohitse.

Tuulivoima

Tuulivoiman rakentamista Suomessa on tuettu valtion varoin, ja tällä hetkellä tuulivoima tuottaa noin viisi prosenttia suomalaisesta energiantarpeesta. Ajatuksena tuulivoiman muuntaminen energiaksi ei ole uusi, sillä ihmiset ovat jo vuosisatoja käyttäneet tuulta myllyissä viljan jauhamiseen sekä liikkumiseen valjastamalla sitä veneen purjeisiin, mutta uudenaikaisten tuulivoimaloiden rakentaminen aina viime vuosiin asti on ollut kallista. Parhaita maita tuulivoimaloiden käyttöön ovat Keski-ja Etelä-Euroopan maat, ja Suomessakin niitä on noin 500 kappaletta. Suomen haastavissa olosuhteissa on ongelmana olleet muun muassa generaattoreiden jäätymiset, mutta Suomesta löytyvän tuulienergiaosaamisen avulla ongelmia on saatu ratkottua. Tuulivoima on tietenkin päästötön ja aina uusiutuva energialähde, mutta haittavaikutuksena ovat maisemalliset haitat sekä olosuhteiden ja sähköntuotannon huono ennustettavuus vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi.

Aurinkovoima

Aurinko ja siitä säteilevä energia on kaiken maapallon elämän alkuvoima, mutta sen tehokas hyödyntäminen sähköntuotannossa on vielä työstämisen alla. Aurinkopaneelien valmistuksessa käytetty pii on hyvin kallis alkuaine, mikä nostaa aurinkopaneelien hintaa tuntuvasti. Suomessa aurinkopaneelien käyttö kotitalouksien katoilla on pikkuhiljaa lisääntymässä, joskin vielä se on kaikista yleisintä kesämökeillä, joissa sähköverkkoon liittyminen olisi vieläkin kalliimpaa kuin aurinkokennojen asennus ja käyttö. Aurinkoenergia on ekologista, koska se on uusiutuvaa ja kestävää, eikä sitä voi ylikuluttaa. Auringon säteily on jokapäiväistä valjasti sitä sitten sähköntuotantoon tai ei, ja sitä on saatavilla maapallon joka kolkassa aina päiväntasaajalta pohjoisimpaan Suomeen asti. Vaikka aurinkoenergiantuotannosta itsestään ei synny minkäänlaisia päästöjä, ei aurinkokennojen valmistus ole täysin ekologisesti puhdasta. Niiden valmistukseen käytettävät materiaalit ovat kalliita ja harvinaisia sekä niiden tuotannosta, kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuu päästöjä. Toisaalta paneelit taas eivät vaadi paljon kunnossapitoa tai huoltoa ja ovat verrattain pitkäikäisiä. Niiden käyttöikä vaihtelee kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen vuoteen, ja jatkuvat kehitykset tekniikan saralla, esimerkiksi nanoteknologiassa ja kvanttifysiikassa voivat tuoda ratkaisuja kyseisiin ongelmiin. Parhaimmillaan uudet innovaatiot kyseisillä saroilla voivat jopa kolminkertaistaa aurinkopaneeleilla tuotetun energian määrän.

Aurinkovoima